Algemene verkoopsvoorwaarden

MATERIALEN & PRIJZEN:

1. De koper controleert de aantallen en verhoudingen voor offertes en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor.

2. Leveringen gebeuren onder het nadrukkelijk voorbehoud dat onze oude en antieke tegels vaak 100 jaar geleden met de hand werden gemaakt.  Dit uit zich in kleurverschillen, barstjes/scheurtjes, gebruikssporen, kleine beschadigingen en dikteverschillen. Deze afwijkingen kunnen nooit een basis zijn voor eventuele klachten daar ze eigen zijn aan oude en antieke tegels.

3. Alle vloeren zijn authentieke stukken en worden in principe in hun totaliteit verkocht.   Retour nemen van een vloer of delen hiervan zijn niet mogelijk. Elke vloer wordt verkocht in de staat waarin hij zich bevindt en is gekend door de koper. Al onze authentieke tegelvloeren worden representatief voorgesteld in onze atelier én op de website. Om alle bovenstaande reden hanteren wij geen restitutiebeleid.

4. Info over producten en prijsaanduidingen op de website en offertes zijn steeds onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

5. De offertes zijn steeds gebaseerd op dagprijzen.

6. De aangeduide prijzen zijn steeds afhaalprijzen, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.

BETALINGEN:

1. De factuur dient door de koper per pin of contant te worden voldaan bij het ophalen van de bestelling. Indien de goederen worden bezorgd, zullen ze enkel na betaling worden vrijgegeven aan de expediteur.

2.  Indien de koper zijn factuur niet binnen 7 dagen betaalt, wordt de bestelling opnieuw in verkoop genomen zonder enige kennisgeving.

BESCHIKBAARHEID & LEVERINGEN:

1. mySTILES kan gebruik maken van externe bedrijven voor het transport. 

2. Levering aan huis gebeurt per definitie aan de rand van het voetpad, op de straat. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur en zal gebeuren op een met de klant afgesproken dag. De klant is verantwoordelijk voor het vrijhouden van een afzetplaats. De klant dient de goederen zelf in ontvangt te nemen. Indien de transporteur noch de klant noch een afgevaardigde van de klant treft, zal de volledige bestelling retour genomen worden. De gemaakte kosten voor het retour nemen van de zending worden verhaald op de klant.  De bestelling zal opnieuw aangeboden worden zodra de transportkosten én de eventuele onkostenvergoeding werd overgemaakt. Hierna zal er in samenspraak een nieuwe transportdatum gepland worden.

3. De goederen die de koper via een externe vervoerder heeft ontvangen dienen bij ontvangst direct op juistheid en schade gecontroleerd te worden. Bij schade of onjuistheid dient de koper binnen 24 uur na ontvangst de verkoper hiervan schriftelijk (per mail) op de hoogte te stellen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het door derden uitgevoerd transport.

4. De leveringsdatum wordt steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding

ANNULATIE 

  1. Indien de koper een geplaatst order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor reeds gemaakte kosten integraal in rekening gebracht worden van de koper. 

RISICO-OVERGANG

  1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken in de macht van de koper worden gebracht en/of het moment dat de goederen in opdracht van de koper op transport worden gezet. 

AANSPRAKELIJKHEID 

  1. mySTILES kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe schade of gevolgschade die betrekking heeft op onjuist geleverde aantallen of bijvoorbeeld breuk.
  2. De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Verkoper toegerekend kunnen worden;- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

DISCLAIMER

  1. www.mystiles.be, is de website van het bedrijf mySTILES. mySTILES is gespecialiseerd in de verkoop van oude & antieke tegels. Ondanks de constante zorg en aandacht die mySTILES aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Facebook icon Instagram icon Pinterest icon